Vilkår for abonnement på forvaltning.ikks.no

Produkt

Dokumentsamlingen forvaltning.ikks.no er et styringsverktøy og oppslagsverk for kommunen på helse- og sosialtjenesteområdet. All nødvendig dokumentasjon for internkontroll og forvaltning av helse- ogomsorgstjenester presenteres på en enkel og oversiktlig måte.

Oppdaterte lov- og forskriftsbestemmelser presenteres i sammenheng med de aktuelle dokumentene, slik at hjemmelsgrunnlaget for dokumentasjonen fremgår tydelig.

Alle dokumenter og regelverk gjøres tilgjengelig via Internett og knyttes opp mot kommunens IP-adresse. Eventuelt kan kommunen få tildelt et passord.

Det er ingen begrensninger på antall interne brukere av forvaltning.ikks.no.

Opphavsrett og rett til å kopiere dokumenter

Ikks AS har utviklet den tekniske plattformen for presentasjon av dokumentene og innehar opphavsretten til denne. Dokumentene er utarbeidet av Ikks AS’ medarbeidere, Per Gammelsæther og Marianne Skattum, og disse har felles opphavsrett til alt dokumentinnhold. Ikks AS har fått overdratt til seg retten til å tilby norske kommuner abonnement på dokumentinnholdet i forvaltning.ikks.no på vegne av opphavsrettshaverne.

Det må ikke kopieres fra eksempelsamlingen i strid med avtale med opphavsrettshaver eller åndsverkloven.

Dokumentene skal ikke kopieres inn i elektroniske internkontroll- og kvalitetssystemer som leveres av andre enn Ikks AS.

Dokumentene kan fritt kopieres inn i elektroniske fagsystemer som benyttes i saksbehandlingen og som ligger på sikker sone. Dokumentene kan videre fritt bearbeides og tilpasses den enkelte kommunes fagsystemer og øvrig organisering av forvaltningen av helse- og sosialtjenester.

Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar.

Omfang, leveranser og frister

Tilgang til systemet knyttes til den IP-adresse/IP-range systembrukerne i kommunen benytter, eller til passord.

Levering skjer når signert kontrakt er mottatt hos Ikks AS.

Priser og fakturering

Abonnementet koster for 2015 6423,84 kr per kalenderår ekskl. mva.

Fakturering skjer forskuddsvis per kalenderår. Ved oppstart underveis i året beregnes prisen til 535,32 kr per måned fra den 1. i måneden etter leveringsmåneden.

Alle priser er oppgitt eksklusiv mva.

Prisene justeres årlig, 1. januar hvert år, iht. endringer i konsumprisindeksen.

Betalingsfristen er 30 dager.

Det beregnes forsinkelsesrente og gebyrer ved for sen betaling etter de til enhver tid gjeldende regler om dette.

Fakturering skjer fortrinnsvis ved bruk av EHF, men faktura kan sendes til kommunens e-postadresse eller postadresse dersom kommunen ønsker dette. Kommunen plikter fortløpende å orientere Ikks AS om endringer i faktureringsadresse eller referansenr.

Oppsigelse

Abonnementet kan når som helst sies opp. Oppsigelsen får virkning fra 1. januar året etter oppsigelsesåret.

Mislighold og erstatning

Ved vesentlig mislighold fra en av partene kan avtalen sies opp med øyeblikkelig virkning. Eventuelt økonomisk tap i denne forbindelse kan oppsigende part kreve erstattet av den annen etter vanlige erstatningsrettslige regler. Ikks AS kan bare holdes ansvarlig for feil som skyldes grov uaktsomhet eller forsett.

Konfidensialitet

Partene forplikter seg til konfidensiell behandling av den kunnskap om tekniske løsninger mv. som blir partene  gjensidig til del i forbindelse med samarbeidet.